สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ แจงลงทุนใน GIFTมองโอกาสขยายสู่ธุรกิจ

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ แจงกรณีเข้าลงทุนใน GIFT เป็นการลงทุนส่วนตัวของครอบครัว ที่มองหาโอกาสเพื่อขยายไปสู่สายธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพและสร้างผลกำไรที่ดีให้กับบริษัท

 

เศรษฐกิจ

 

จากการเปิดเผยสารสนเทศของ “บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด” (UKEM) และ บมจ. แกรททิทูด อินฟินิท” (GIFT) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
การจำหน่ายหุ้น GIFT ซึ่ง UKEM ถือครองในสัดส่วน 62.45% ของหุ้นทั้งหมดของ GIFT ให้แก่กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ลงทุนในครอบครัวของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “บมจ. อาร์เอส จำกัด (มหาชน)” RS หรือ อาร์เอส กรุ๊ป

การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement: PP) ของ GIFT ให้กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ แจงลงทุนใน GIFT มองโอกาสขยายสู่ธุรกิจใหม่

โดยหากธุรกรรมทั้ง 2 รายการเสร็จสมบูรณ์แล้วจะส่งผลให้กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และอาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ GIFT

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ขอชี้แจงตามข้อเท็จจริงว่า การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนตามความสนใจส่วนตัวของครอบครัว เพื่อเข้าไปพัฒนาธุรกิจเดิมของ GIFT และยังมีความประสงค์ที่จะมองหาโอกาสเพื่อขยายไปสู่สายธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพและสร้างผลกำไรที่ดีให้กับบริษัท

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจด้านการบริการและธุรกิจร้านอาหาร (Food & Beverage and services) ซึ่งสมาชิกในครอบครัวมีประสบการณ์ในการบริหารและการลงทุนในธุรกิจนี้มายาวนานเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับ GIFT ในอนาคต

ทั้งนี้นายสุรชัย ในฐานะกลุ่มถือหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่มีความพร้อมที่จะนำ GIFT ไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยแรงขับเคลื่อน (Driver) จากธุรกิจใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลกำไรของ GIFT ให้เติบโต

นอกจากนี้ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรนักลงทุนที่เข้าลงทุนในครั้งนี้ ยิ่งจะเป็นสิ่งที่เพิ่มความเชื่อมั่นว่า GIFT จะได้รับการบริหารงานด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารชุดใหม่ซึ่งมีประสบการณ์และศักยภาพสูง สามารถสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป